Robert Schlegel

Robert Schlegel
After Avery
Robert Schlegel
Apple II
Robert Schlegel
Construction #3
Robert Schlegel
Duyck’s Long Tailed Rake
Robert Schlegel
Francois
Robert Schlegel
Granary 1
Robert Schlegel
Harbor
Robert Schlegel
Hill Top Dormer
Robert Schlegel
Horse
Robert Schlegel
Man With Tie
Robert Schlegel
Mongolian Jab-Jab
Robert Schlegel
Near Tonco
Robert Schlegel
Red Barn
Robert Schlegel
Roadside
Robert Schlegel
Seed
Robert Schlegel
Standing Structure I
Robert Schlegel
Standing Structure II
Robert Schlegel
Structure
Robert Schlegel
Structure with Dormer
Robert Schlegel
Alley
Robert Schlegel
Big Man Little Boat
Robert Schlegel
Bird on a Roof
Robert Schlegel
Bird on Branch #2
Robert Schlegel
Bird on Branch #3
Robert Schlegel
Chicken #4
Robert Schlegel
Fork-Tailed Flyer
Robert Schlegel
Hand Made
Robert Schlegel
House in a Field
Robert Schlegel
Inspirado
Robert Schlegel
Le Flor
Robert Schlegel
Man with Green Hat
Robert Schlegel
Man with Hawk
Robert Schlegel
Mask
Robert Schlegel
Mountaindale
Robert Schlegel
Red Barn
Robert Schlegel
Red Bird
Robert Schlegel
Refuge
Robert Schlegel
Three
Robert Schlegel
Upstairs
Robert Schlegel
Walking Bird
Robert Schlegel
Woman Sitting
Robert Schlegel
Come Out Anyway
Robert Schlegel
Emerald City
Robert Schlegel
House By Bay
Robert Schlegel
Man With Oar
Robert Schlegel
Man With Oar
Robert Schlegel
Yakima
Robert Schlegel
2.17
Robert Schlegel
5.6.16.#1
Robert Schlegel
Bird Walking
Robert Schlegel
Centennial Mills
Robert Schlegel
Centennial Mills
Robert Schlegel
Cliff House
Robert Schlegel
Division
Robert Schlegel
Hillside Houses
Robert Schlegel
Holgate
Robert Schlegel
House with Chimney
Robert Schlegel
Red Bird Walking
Robert Schlegel
Red Bird Walking - Commission
Robert Schlegel
Ridgeline
Robert Schlegel
Song Bird
Robert Schlegel
Structure I
Robert Schlegel
Structure II
Robert Schlegel
Two Peaks
Robert Schlegel
Walking Figure
Robert Schlegel
Woman Sitting
Robert Schlegel
Belted Weeper